Choď na obsah Choď na menu
 


Kam na vysokú školu? Pozrite si zoznam ponúk

 

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita.

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 16, www.uniba.sk20698-sanony-kancelaria-skola-clanok.jpg

Lekárska fakulta UK

 • prihlášky na oba odbory do: 29. 2.
 • poplatok: na oba odbory 70 eur

Študijný odbor zubné lekárstvo

 • prijímačky: 19. 6. – 20. 6.
 • náhradný termín: 21. 6.

Študijný odbor všeobecné lekárstvo

 • prijímačky: 11. 6. – 18. 6.
 • náhradný termín: 21. 6.

Právnická fakulta UK

Študijný odbor: právo

 • prihláška do: 29. 2.
 • prijímačky: 11. 6. – 15. 6.
 • poplatok: 60 eur

Filozofická fakulta UK

Študijné programy: andragogika, archeológia, archívnictvo, čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia, dejiny umenia, estetika, etnológia, filozofia, história, informačné štúdiá, klasické jazyky, kórejské štúdiá, kulturológia, marketingová komunikácia, muzeológia a kultúrne dedičstvo, muzikológia, nederlandistika, pedagogika, politológia, psychológia, religionistika, ruské a východoeurópske štúdiá, slovenský jazyk a literatúra, sociológia, stredoeurópske štúdiá (v angl. jazyku), žurnalistika

 • prihláška: do 29. februára
 • prijímačky: 11. 6. – 15. 6.
 • poplatok: 40 eur

Prírodovedecká fakulta UK

Študijné odbory: biológia, systematická biológia, environmentalis­tika, geológia, biogeológia, paleobiológia, geológia vo využívaní krajiny, aplikovaná geológia (Applied geology) – v anglickom jazyku, geografia a demografia, geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny, geografia, geoinformatika a kartografia, geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia, geografia v štátnej správe a samospráve, chémia, biochémia, učiteľstvo predmetov biológia a chémia, učiteľstvo predmetov biológia a geografia, učiteľstvo predmetov biológia a environmentalis­tika, učiteľstvo predmetov biológia a matematika, učiteľstvo predmetov chémia a geológia, učiteľstvo predmetov chémia a matematika, učiteľstvo predmetov chémia a informatika, učiteľstvo predmetov chémia a fyzika, učiteľstvo predmetov geografia a matematika, učiteľstvo predmetov geografia a informatika, učiteľstvo predmetov geológia a matematika

 • prihláška: 29. 2.
 • prijímačky: 19. 6.
 • poplatok: 40 eur za jednu, 25 eur za každý Študijný program


 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, 041 80 Košice, www.upjs.sk

Lekárska fakulta

Študijné odbory: ošetrovateľstvo, fyzioterapia991562_student-studenti-vysoka-skola-univerzita-kniha-kniznica.jpg

 • prihlášky: do 29. 2.
 • prijímačky: od 18. do 22. 6.
 • poplatok: 50 eur na jeden Študijný program, 40 eur pri podaní elektronickej prihlášky

Študijný odbor: zubné lekárstvo, všeobecné lekárstvo

 • prihlášky: do 29. 2.
 • prijímačky: od 18. do 22. 6.

Prírodovedecká fakulta

Študijný odbor: biológia, fyzika, geografia (štruktúra krajiny a jej transformácia), chémia, environmentálna chémia, informatika, matematika, ekonomická a finančná matematika, všeobecná ekológia jedinca a populácií

medziodborové štúdium: biológia – geografia, biológia – chémia, biológia – informatika, fyzika – biológia, fyzika – geografia, fyzika – chémia, fyzika – informatika, geografia – informatika, chémia – geografia, chémia – informatika, matematika – biológia, matematika – fyzika, matematika – geografia, matematika – chémia, matematika – informatika, biológia – psychológia, geografia – filozofia, geografia – psychológia, matematika – filozofia, matematika – psychológia, chémia – psychológia, informatika pre sociálnu prácu a zdravotne znevýhodnených

 • prihlášky do: do 31. 3.
 • poplatok: 40 eur, 30 eur elektronická prihláška

 

 

 

Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov, www.unipo.skcollege_students.jpg

Filozofická fakulta

 • prihlášky: do 29. februára – bakalárske štúdium, do 30. marca – magisterské štúdium
 • prijímačky: 13. až 15. júna – bakalárske štúdium, 4. až 6. júla – magisterské
 • poplatok: 34 eur

akreditované študijné programy: neučiteľské študijné programy – Bc. a Mgr.: angličtina pre interkultúrnu prax; anglistika a amerikanistika; archívnictvo; dejiny relígií; etika; estetika; etika – estetika; etika – sociálna práca; filozofia; história; jazykovo-komunikačné štúdiá; knižničné a informačné štúdiá; masmediálne štúdiá; politológia; psychológia; ruský jazyk a kultúra; sociálna práca; slovenský jazyk a literatúra; prekladateľstvo a tlmočníctvo (jednoodborové); francúzsky jazyk a kultúra; ukrajinsky jazyk a kultúra

prekladateľstvo a tlmočníctvo (v kombinácii): anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, ukrajinský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra, ukrajinský jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra, ukrajinský jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra

odborný preklad a tlmočenie (špeciálne dvojsemestrálne externé štúdium v rozsahu 310 hodín)

v jazykoch: francúzsky jazyk, ukrajinský jazyk

učiteľské študijné programy: anglický jazyk a literatúra, dejepis, estetika, etická výchova, filozofia, francúzsky jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, rusínsky jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

medzifakultné štúdium (Bc. – denná forma štúdia): pre medzifakultné štúdium študijného programu učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov platia požiadavky na prijímacie konanie, resp. platia požiadavky a termíny prijímacích skúšok fakulty, ktorá zabezpečuje príslušný odbor/predmet.

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • prihlášky: do 31. 3.
 • prijímačky: 11. – 15. 6.
 • poplatok: 34 eur

akreditované študijné programy: animácia voľnočasových aktivít, religionistika, probačná a mediačná práca, katolícka teológia, katechetika, učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, učiteľstvo dejepisu, učiteľstvo biológie, učiteľstvo telesnej výchovy.

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, tel. 033/5565 259, 142, fax: 033/5503 120, e-mail: studijne_ff@ucm.sk, web: www.ucm.sk

Akreditované študijné programy: slovenský jazyk a literatúra

 • prihlášky: do 31. marca
 • prijímačky: august
 • poplatok: 35 eur
 • školné v študijných programoch externého štúdia: 600 eur ročne

Filozofická fakulta

akreditované študijné programy: nemecký jazyk v odbornej komunikácii, ruský jazyk v odbornej komunikácii, anglický jazyk v odbornej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, psychológia, etnológia, história, filozofia, nemecký jazyk v odbornej komunikácii, anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii, učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry, učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry, učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu, systematická filozofia, nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Rigorózne konanie: psychológia, etnológia, filozofia, nemecký jazyk v odbornej komunikácii, anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

 • prihlášky: do 31. marca – Bc., Mgr., do 10. júna – PhD.
 • prijímačky: 26. 4 – 7. 5. (psychológia)
 • výberové konanie na PhD. stupeň štúdia: jún, júl
 • poplatok: 40 eur bakalárske štúdium, 35 eur magisterské štúdium, 40 eur doktorandské štúdium, elektronické podanie prihlášky: 35 eur bakalárske štúdium, 30 eur magisterské štúdium, 35 eur doktorandské štúdium
 • školné v študijných programoch externého štúdia: Bc. študijné programy 800 eur ročne, Mgr. študijné programy 1 200 eur ročne, PhD. študijné programy 600 eur ročne

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, www.ukf.sk

 • prihlášky na všetkých fakultách: do 29. februára
 • poplatok: na všetkých fakultách 30 eur, e-prihláška 25 eur

Fakulta prírodných vied

Študijné programy: učiteľstvo predmetov – dvojpredmetové štúdium v kombinácii predmetov biológia, chémia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, aplikovaná informatika, biológia, environmentalis­tika, chémia životného prostredia, fyzika materiálov, geografia v regionálnom rozvoji, matematické a informačné metódy v ekonómii, počítačové modelovanie v prírodných vedách, sociálna geografia, štatistika (len denná forma), technická mineralógia – gemológia

 • prijímačky: 13. – 15. júna

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Študijné programy: ošetrovateľstvo, psychológia (len denná forma), sociálna práca, sociálna práca – pracovisko Spišská Nová Ves, sociálne a misijné služby v rómskych komunitách, urgentná zdravotná starostlivosť, rómsky jazyk a kultúra

 • prijímačky: 11. – 14. júna

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Študijné programy: učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii predmetov, český jazyk a kultúra, hungarológia, predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským, prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii (len denná forma), stredoeurópska areálová kultúra

 • prijímačky: 11. – 14. júna

 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, www.umb.sk

Ekonomická fakulta

Študijné programy: cestovný ruch, ekonomika a manažment podniku, business economics and management (v AJ), financie, bankovníctvo a verejná správa, verejná ekonomika a služby, economie, gestion, communication (čiastočne vo FrJ)

 • prihlášky: do 29. februára
 • poplatok: 35 eur, e-prihláška 32 eur
 • prijímačky: 11. – 14. júna

Fakulta humanitných vied

Študijné programy: učiteľstvo akademických predmetov: anglický jazyk a literatúra história, anglický jazyk a literatúra, francúzsky jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra filozofia, anglický jazyk a literatúra nemecký jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra slovenský, jazyk a literatúra, história filozofia, francúzsky jazyk a literatúra, história, nemecký jazyk a literatúra história, nemecký jazyk a literatúra filozofia, slovenský jazyk a literatúra história D, slovenský jazyk a literatúra, francúzsky jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, filozofia, slovenský jazyk a literatúra nemecký jazyk a literatúra

Viac informácií na www.umb.sk.

 • prihlášky: do 28. 2.
 • prijímačky: 16. – 27. 4. – talentová – Tv, šport
 • poplatok: 40 eur, e-prihláška 37 eur